Milieu en energie

Sinds 1970 verzorgt Ertsoverslag Europoort C.V. (EECV) de op- en overslag van ijzererts, sinds 2003 aangevuld met de op- en overslag van kolen. Deze materialen worden per zeeschip aangevoerd en afgevoerd per binnenvaartschip of per trein. De belangrijkste milieuaspecten die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten van EECV zijn stofemissie, emissies naar water, geluid en energieverbruik. 

EECV heeft een aantal maatregelen genomen om stofemissie tegen te gaan. Op de terminal van EECV is een stofmeetnet geïnstalleerd, dat veranderingen van de concentratie fijnstof in de lucht meet en registreert.

Verder neemt EECV verschillende voorzorgsmaatregelen om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen. Indien er overstorten vanaf de kade naar het oppervlaktewater plaatsvinden, dan laat EECV deze overstorten analyseren. Als de resultaten van deze analyses hiertoe aanleiding geven, zal EECV aanvullende maatregelen nemen om overstorten te vermijden. In 2016 heeft er door hevige regenval één overstort bij EECV plaatsgevonden. 

De op de terminal aanwezige overslaginstallaties maken een bepaalde hoeveelheid geluid. Afhankelijk van de windrichting kunnen deze installaties soms hoorbaar zijn in de omgeving van de terminal. De medewerkers van EECV krijgen instructies om geluidsemissie bij de bron aan te pakken. Wanneer installaties worden vervangen of aangeschaft, wordt er ook rekening gehouden met de geluidaspecten. 

Het grootste gedeelte van het energieverbruik bij EECV gaat naar de overslag van de bulkgoederen. Slechts een klein percentage van het energieverbruik is bestemd voor verwarming en de op de terminal aanwezige voertuigen. 

EECV houdt bij het ontwerp van haar installaties rekening met de mogelijkheden tot energiebesparing. De transportrollen en de transportbanden zijn wrijvingsarm uitgevoerd, waardoor minder energie nodig is om ze aan te drijven. Door volume optimalisatie kunnen de transportbanden optimaal worden gebruikt en kan de transportsnelheid worden verlaagd, waardoor de aandrijving minder energie kost. Dit gebeurt automatisch.

Ook bij de keuze van een continu-losinstallatie op de aangelegde kolenterminal is rekening gehouden met de energiebesparing, die ontstaat doordat de belasting van de aandrijvingen van deze installatie continu is in tegenstelling tot die van de lostorens, waar steeds een wisselende piekbelasting optreedt. Verder is in het kantoor rekening gehouden met energiebesparing door onder andere het aanbrengen van energiezuinige verlichting, dubbel glas en andere isolatiemaatregelen.

EECV heeft tot doel het duurzaam op- en overslaan van bulkgoederen. Dit houdt in dat EECV zorgdraagt voor het milieu en zoveel mogelijk probeert te voorkomen dat haar werkzaamheden de onmiddellijke omgeving van de terminal en het milieu belasten.
EECV heeft een managementsysteem opgezet waarin is vastgelegd welke milieuaspecten een rol spelen bij de bedrijfsvoering van EECV en op welke wijze EECV hier invloed op kan uitoefenen. Milieuzorg is zodoende geheel geïntegreerd in de bedrijfsvoering en wordt gedragen door milieubewuste medewerkers. Verder heeft EECV een intern bedrijfsmilieuzorgsysteem opgezet dat apart van het managementsysteem is ontwikkeld. In 2013 heeft EECV het programma ‘Digiwaste’ ingericht en in gebruik genomen voor het registreren van afvalstromen. Alle uitgaande stromen, waaronder ook de verkoop van de te recyclen materialen, zijn hier in opgenomen. 

Algemene milieu- en veiligheidsregels

Hiervoor verwijzen wij u graag naar ons Integraal Management Systeem.
IMS Nederlands (PDF)
IMS English (PDF)
IMS Deutsch (PDF)

Documenten

Onze omgeving en wij

Uw Mening

Heeft u idee├źn om onze processen te verbeteren of heeft u een klacht, laat dan uw reactie achter op onze website onder het kopje contact.